โปรแกรมโรงแรม / KP Hotel Professional 2016

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
หน้าจอหลัก เช็คอิน
ประเภทห้องพัก ตั้งค่าระบบ
จัดการห้องพัก รายการสินค้า
คุณสมบัติพิเศษ
 • สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Stanalone และแบบ Network
 • สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • รองรับระบบเปิด/ปิดไฟห้องพัก
 • สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • รองรับการทำบัตร Guest Card สำหรับระบบล็อคประตู MiLock 
 • ใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2005
 • สามารถบันทึกรายละเอียดพนักงาน
 • สามารถบันทึกรายละเอียดพนักงาน
 • สามารถบันทึกรายละเอียดลูกค้า / ลูกหนี้
 • สามารถบันทึกรายละเอียดผู้จำหน่าย / เจ้าหนี้
 • สามารถกำหนดอัตราค่าห้องได้ 4 ราคา (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทลูกค้า)
 • สามารถบันทึกรายการ ประเภทห้อง และห้องพัก ได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกรายการจองห้อง (แสดงรายการแบบ Schedule)
 • สามารถบันทึกรายการเช็ค (แสดงรายการแบบ Schedule)
 • สามารถกำหนดราคาสินค้าแบบมีหน่วยย่อย
 • สามารถกำหนดสินค้าในมินิบาร์
 • สามารถบันทึกรายละเอียดลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • รองรับระบบมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สามารถบันทึกการจองห้องหรือเช็คอินแบบกลุ่ม
 • สามารถบันทึกการรับเงินจอง
 • ปรับจำนวนวันก่ารพักอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดการรับเงินประกัน
 • สามารถบันทึกรายชื่อผู้เข้าพักเพิ่มเติม
 • สามารถทำการย้ายห้อง หรือ แยกเอกสาร
 • รองรับระบบการชำระเงินหลายแบบ (เงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค)
 • รองรับระบบลูกหนี้ เพื่อออกใบวางบิล หรือ รับชำระเงินภายหลัง
 • มีระบบทำความสะอาดห้อง เมื่อลูกค้าเช็คเอ้าท์
 • มีระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • มีระบบการรับฝากข้อความ (แจ้งเตือนอัตโนมัติ)
 • มีระบบบันทึกข่าวสาร เพื่อแจ้งพนักงาน (แจ้งเตือนอัตโนมัติ)
 • มีระบบงานสั่งซื้อสินค้า
 • มีระบบการออกใบสั่งซื้อสินค้า
 • มีระบบออกใบรับวางบิล
 • มีระบบการชำระเงิน ทั้งแบบ ตามใบรับวางบิล และ ตามใบกำกับ
 • มีระบบการออกใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้
 • มีระบบการรับชำระเงิน ทั้งแบบ ตามใบวางบิล และ ตามใบกำกับ
 • มีระบบการเบิกสินค้า ทั้งเบิกใช้งานและ เบิกเข้าหองพัก
 • มีรายงานการจองห้อง
 • มีรายงานสรุปประเมินรายได้จากการจอง
 • มีรายงานการขายห้องพัก
 • มีรายงานสรุปประมาณรายได้จากการขายห้องพัก
 • มีรายการสรุปกำไรขาดทุนจากการขายห้องพัก
 • มีรายงานสรุปยอดซื้อ
 • มีรายการลูกหนี้และรายได้
 • มีรายงานภาษีขายสำหรับกิจการและนำส่งสรรพากร
 • มีรายงานเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • มีรายงานภาษีซื้อสำหรับกิจการและนำส่งสรรพากร
 • มีรายงานสินค้าคงคลัง
 • สามารถพิมพ์ใบ FOLIO หรือ ใบจอง, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี
 • สามารถเพิ่มระบบร้านอาหาร (ซื้อเพิ่ม)
 • มีระบบสำรองข้อมูล (สามารถใช้งานกับ Database ใดๆ ที่ใช้ SQL Server 2005 ได้ทั้งหมด)

Template Design free joomla templates